/_images_upload/_tn_d0406fbd3ed240bd.jpg
Toe aan een nieuwe uitdaging?


Schrijf je dan nu in

/_images_upload/_tn_457507341db8f7e9.jpg
Op zoek naar een (nieuwe) baan?


Schrijf je dan nu in

/_images_upload/_tn_6ea097dcb596880b.jpg
Op zoek naar personeel?


Onze mogelijkheden

Privacy Reglement

Local Recruiter B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het Privacy Reglement Local Recruiter B.V. (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Local Recruiter B.V.?
Local Recruiter B.V. verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Local Recruiter B.V. is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 46 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61062871.

2. Welke informatie wordt door Local Recruiter B.V. verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Local Recruiter B.V. aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Automatisch gegenereerde informatie
Local Recruiter B.V. verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres (het nummer van jouw computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Local Recruiter B.V. deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe worden ze door Local Recruiter B.V. gebruikt?
Ter uitvoering van de Dienst maakt Local Recruiter B.V. gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast jouw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browser instructies of de helpfunctie van jouw browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. Voor welke doeleinden zal Local Recruiter B.V. gegevens over jou gebruiken?
Doeleinden
Local Recruiter B.V. zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Om de Dienst aan je te verlenen;
- Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Local Recruiter B.V.;
- Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
- Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
- Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Local Recruiter B.V. gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Local Recruiter B.V. jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Local Recruiter B.V. kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Local Recruiter B.V. jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Local Recruiter B.V. jouw Persoonsgegevens?
- Local Recruiter B.V. zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
- Local Recruiter B.V. vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
- Local Recruiter B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
- Local Recruiter B.V. zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

6. Doorgifte buiten de EU
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Local Recruiter B.V., of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Local Recruiter B.V. worden overgedragen aan een derde partij of dat Local Recruiter B.V. fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor moeten inloggen op jouw eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in jouw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Local Recruiter B.V. wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Local Recruiter B.V. deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Local Recruiter B.V. verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Local Recruiter B.V. deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre zij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Local Recruiter B.V. of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Local Recruiter B.V.?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.localrecruiter.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Local Recruiter B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Local Recruiter B.V.?
Local Recruiter B.V. is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Local Recruiter B.V. er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

12. Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen naar
info@localrecruiter.nl.
Onze klanten